Kategorie

Nejprodávanější produkty

Informace

Výrobci

Slevy

Dodavatelé

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro uzavírání kupních smluv v elektronickém obchodu
provozovaném na doméně www.jdetorazdva.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále
jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi obchodní společností MMK-údržba, spol. s r. o.,
se sídlem Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 066 29 628, DIČ: 066 29 628,
zapsané v obchodní rejstříku pod spisovou značkou C 35493 vedená u Krajského soudu v Plzni.
(dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodávajícím provozován na doméně www.jdetorazdva.cz a to prostřednictvím
webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání
webového rozhraní obchodu prodávajícího umístěného na doméně www.jdetorazdva.cz
(dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se
nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,
jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

2. UŽIVATEL

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském

účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a
to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,
a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou
uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka
prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány
ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré
nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží;

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené
v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně
po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a

to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v
objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to
zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu nebo
všeobecné obchodní podmínky.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti a to prostřednictvím e-mailu zaslaným z formuláře na internetovém obchodě, případně telefonicky na tel.725 187 517.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.eshop.mmk-baustav.com (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání. 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. Platba v hotovosti při převzetí zboží na adrese provozovny Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

4.1.2. Platba na dobírku při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce prostřednictvím České pošty.

4.1.3. Platba převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího (V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.)

4.1.4. Platba bezhotovostně platební kartou pomocí platební brány ČSOB – E-COMMERCE dle obchodních podmínek objednávaného zboží a nastaveného formuláře na internetovém obchodě; využíváme 3D secure řešení.
Akceptace platebních karet:  Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners Club, Discover.

ČSOB podporuje zobrazení platební brány i v mobilních telefonech. Službu je možné zpřístupnit přes každý mobilní telefon, který podporuje HTTPS.

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, 15057
akceptace platebních karet  v prostředí internetového obchodu za podmínek poskytovatele služby E-COMMERCE 


4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná s potvrzením
objednávky.

4.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem zaplacení příslušné částky pomocí platební brány ČSOB a jejím potvrzením
prodávajícímu.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny
ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.

4.7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané
hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle
jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo přiloží k zasílanému
zboží.

5. REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Při doručení a předání zásilky je kupující povinen zkontrolovat kvalitu, druh a
množství zboží, kterou potvrzuje kupující svým podpisem přepravci. Na pozdější
reklamace ohledně množství a druhu dodaného produktu nebude brán zřetel. Stížnost
na nevyhovující dodávku či kvalitu je třeba uplatnit s objednávkou v provozovně
prodávajícího.

5.2. Prodávající nenese odpovědnost za zdržení zásilek způsobené stávkami, přírodními
živly a dalšími událostmi, které nemůže jakkoliv ovlivnit.

5.3. Reklamaci je kupující povinen uplatnit i se zbožím přímo na adrese provozovny
prodávajícího Wenzigova 8, Plzeň

5.3.1. U zboží nepodléhajícím rychlé zkáze v zákonné lhůtě určené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele. Reklamaci je třeba poslat písemně na adresu prodávajícího. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.4. Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je povinen vrátit
kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy písemně oznámené prodávajícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy či uznání reklamace bude platba vrácena kupujícímu stejným způsobem, jakým byla zaplacena.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a
prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí
do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu
kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na
případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky
prodávajícího.

6.6. Způsoby dodání zboží

6.6.1. Převzetí zboží na adrese provozovny Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

6.6.2. Převzetí zboží při platbě na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce prostřednictvím České pošty.

6.6.2.1. Balík do ruky – doručení balíku na adresu objednatele, předem avízo SMS nebo e-mailem.

Platba předem 91,- Kč s dph

Dobírka 130,- Kč s dph 

Balné 45,- Kč

Balík je do hmotnosti 30 kg


6.6.2.2. Balík na poštu – balík doručen na Vámi zvolenou poštu, e-mailem se dozvíte, odkdy si jej můžete vyzvednout.

Platba předem 95,- Kč s dph

Dobírka 137,- Kč s dph 

Balné 45,- Kč

Balík je do hmotnosti 30 kg

6.6.3.

Převzetí zboží od sjednaného dopravce domluvené a potvrzené kupujícím v objednávce internetového obchodu -  viz formulář. Cena za dopravu sjednána individuálně e-mailem.


7. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady,
včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět prodeje je ve shodě s kupní
smlouvou - objednávkou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí,
že předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím,
výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy
doručení zboží kupujícímu;
očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro předmět prodeje takového druhu
obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím
množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití
předmětu prodeje uvádí nebo pro který se předmět prodeje obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále
jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a
bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční

odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
provozovny.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové
rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským
právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla
jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat
mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní
vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat
jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v
souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v
důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky
v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a
obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího
o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že
se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen
o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu
odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty
shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně
závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má
kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto
ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem
na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou
musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně
nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je
doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní
smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah
se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost
prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci
své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva - objednávka včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Prodávající je plátce DPH.

11.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2018.
MMK - údržba s.r.o.
jednající prostřednictvím jednatele